Nieuwsbrief april 2019

LabPON Subspecialiseert

Het Laboratorium voor Pathologie Oost Nederland (LabPON) heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan omdat een goede diagnose voor iedere patiënt de basis vormt voor de juiste behandeling. Door een continue verbetering van dienstverlening en zorg streven wij er naar om de kwaliteit hoog en betaalbaar te houden. Binnen dit kader is besloten om per 15-10-2018 tot verdere subspecialisatie over te gaan.

subspecialisaties

Door de snelle ontwikkelingen in o.a. moleculaire diagnostiek en de toename in de complexiteit van de diagnostiek binnen vrijwel alle deelgebieden van de pathologie, is verdergaande subspecialisatie noodzakelijk geworden. Dit houdt in dat de pathologen die voorheen het vak over de gehele breedte uitoefenden, zich nu specialiseren in een aantal deelgebieden. Dit sluit aan bij de trend richting schaalvergroting met subspecialisatie die reeds binnen de perifere ziekenhuizen zichtbaar is. Subspecialisatie binnen de pathologie zal naar verwachting een positieve invloed hebben op de kwaliteit en de snelle beschikbaarheid van definitieve uitslagen. LabPON is als één van de grootste pathologie laboratoria in Nederland in de gelegenheid om subspecialisatie verder door te voeren met behoud van continuïteit van zorg.

Concreet betekent dit dat een kleinere groep pathologen zich structureel gaat bezighouden met de diagnostiek van een bepaald vakgebied. Zij zullen deelnemen in het multidisciplinaire overleg en voor de behandelend arts een vast en vertrouwd aanspreekpunt zijn. De pathologen zullen hun kennis en kunde op hoog niveau houden door middel van het volgen en geven van specifieke nascholingen en participatie in landelijke panels en/of richtlijnontwikkeling. Op deze pagina  kunt u zien wie de betrokken specialisten voor uw vakgroep zijn.

Nieuwe voorzitter medische staf

Met ingang van 1 april 2019 is Ilse Diederen benoemt tot nieuwe voorzitter van de staf van pathologen. 

Ilse diederen

Promotie Fiebo ten Kate

Op 3 april is onze patholoog, Fiebo ten Kate, na een succesvolle verdediging van zijn proefschrift gepromoveerd aan het Erasmus MC op het proefschrift getiteld: “Barrett’s esophagus and esophageal adenocarcinoma; predictive and prognostic biomarkers”.

We zijn zeer verheugd dat hij deze prestatie heeft bereikt.

Fiebo is gespecialiseerd  in gastro-intestinale-, lever- en gynaecopathologie.

fiebo promotie

Foto: Joris Aben Fotografie

COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND