Skip to main content

Jaarverslag LabPON 2022

In het kwaliteitsjaarverslag 2022 vindt u informatie over de verschillende ontwikkelingen en innovaties die LabPON heeft doorlopen het afgelopen jaar. Het was een interessant jaar waarin verschillende projecten en activiteiten zijn uitgevoerd. 

Pijler 1: Medewerkers

Vakgroep

De medische staf van LabPON werd in 2022 grotendeels gevormd door 17 pathologen en een KMBP’er. In het begin van 2022 hebben we afscheid genomen van patholoog Gerard Freling vanwege (vervroegd) pensionering en in februari hebben we patholoog Magda de Graaf als nieuwe collega mogen verwelkomen.

Naast de dagelijkse diagnostiek hebben we deelgenomen aan diverse werkgroepen binnen de ziekenhuizen, geparticipeerd in en mede bijgedragen aan de vormgeving van de diverse samenwerkingsovereenkomsten en de contacten verder versterkt. De vakgroep van LabPON is in september gevisiteerd door de landelijke visitatie vereniging (LVC) van de NVVP. We hebben een mooi resultaat behaald met een zestal aanbevelingen die ons verder kunnen helpen in de ontwikkeling en positionering van de vakgroep.

Medewerkers

In 2022 zijn er 10 medewerkers in dienst gekomen bij LabPON en 5 medewerkers zijn uit dienst gegaan. Op 31 december 2022 waren er 104 medewerkers in dienst bij LabPON. In 2022 hebben we in totaal 6 stagiaires gehad op verschillende afdelingen. De werkelijke bezetting per afdeling in FTE is in de tabel hieronder weergegeven.

Personeel

Medewerkers: LabPON bestaat uit verschillende afdelingen, te weten een directieteam, managementteam, stafafdelingen, pathologen, klinisch moleculair bioloog, analisten en medisch secretaresses. Jaarlijks biedt LabPON ook stageplekken aan studenten van verschillende opleidingen aan. Daarnaast heeft LabPON gezamenlijk met Labmicta een bedrijfsbureau voor onder andere de ICT, vervoersdienst, inkoop, afdeling financiën, personeels- en salarisadministratie en receptie.

Aantal medewerkers per afdeling

Het gemiddelde verzuimpercentage in 2022 was 8,72%. Dit is een stijging ten opzichte van de jaren er voor. Op individuele basis is er veel aandacht voor de verzuimende medewerkers en preventief verzuimbeleid. Daar waar gewenst wordt ondersteuning aangeboden.

In 2022 zijn de aandachtspunten voortkomend uit het medewerker tevredenheidsonderzoek verder opgepakt. Zo is onder andere een werkgroep Vitaliteit opgericht. De verschillende afdelingen worden in de werkgroep vertegenwoordigd. Het doel van de werkgroep vitaliteit is om bewustwording te creëren onder de medewerkers over het belang van vitaliteit. De werkgroep heeft onder andere een succesvolle week van de Vitaliteit georganiseerd.\

Daarnaast is in opvolging van de actiepunten uit het medewerker tevredenheidsonderzoek een LabPON-brede training Communicatie en samenwerking gegeven van Falke en Verbaan. Hieraan gekoppeld zijn er LabPON-brede gedragsafspraken geformuleerd. In 2023 zal er een bezemgroep komen, zodat alle medewerkers dezelfde training hebben ontvangen. Daarnaast wordt er blijvend aandacht geven aan Communicatie en samenwerking in werkoverleggen, verdiepingsdocumenten en individuele gesprekken.

Verder is er in 2022 een nieuw opleidingsbeleid geformuleerd in afstemming met de OR. Hierin is aandacht voor zowel formeel als informeel opleiden.

Tot slot hebben diverse medewerkers functie gerelateerde opleidingen gevolgd ter uitbreiding of verdieping van hun takenpakket en is de voltallige OR op training geweest.

Pijler 2: Processen

LabPON is continu bezig met innoveren en het optimaliseren van werkprocessen. In 2022 zijn elf medewerkers van LabPON de Greenbelt training gestart. Er zijn verschillende verbetertrajecten opgestart. De training loopt door in 2023 en de LEAN-principes worden organisatie breed geïmplementeerd.


Moleculair analist centrifugeert een chip t.b.v. next generation sequencing (NGS)

Proces moleculaire pathologie
Histologie

Er zijn in 2022 nieuwe digitale scanners van Philips uitgezocht. Dit zijn de opvolgers van de digitale scanners die nu worden gebruikt binnen LabPON. Deze zullen in de loop van 2023 in gebruik genomen worden.

Immunologie

In 2022 is het aantal kleuringen op de immunologie gereduceerd. Kleuringen die zelden aangevraagd werden zijn uit de roulatie gehaald waardoor er minder antilichamen over de datum gaan.

Uitsnijkamer

In de uitsnijkamer zijn een flink aantal procedures herzien waardoor er nu minder cassettes worden geproduceerd. Daarnaast zijn we in 2022 gestart met de voorbereidingen op de Tispa’s. In het najaar van 2022 heeft er een verbouwing plaatsgevonden waardoor het mogelijk is dat de vier Tispa’s II in de loop van 2023, na een uitgebreide validatie, in gebruik genomen gaan worden. Met behulp van de Tispa II wordt de methode van doorvoeren van lichaamsmateriaal verduurzaamd, doordat schadelijke chemicaliën worden vervangen door superkritisch CO 2 . Deze werkwijze is volledig CO 2 neutraal, vanwege het hergebruik van het afvalproduct CO 2 . Bijkomende voordelen zijn de patiëntveilige manier van weefselbewerking en de diverse mogelijkheden van versnelde weefseldoorvoer op maat.

Cytologie

De afdeling cytologie is in 2022 gestart met het uitvoeren van de HPV bepaling bij cervixcytologie. Deze test (BD Onclarity HPV assay) voldoet aan de CE-IVD. Verder is het onderzoek naar het optimaliseren van cytologisch materiaal voor RNA samples gecontinueerd. Dit is een groot onderzoek die zeker ook nog in 2023 doorontwikkeld wordt. Tevens is er een plan van aanpak gemaakt voor een rondzending samen met Isala en DZ. Deze rondzending zal zich voornamelijk richten op het beoordelen van Gyn en Non-Gyn. Deze rondzending zal in 2023 worden gestart.

Moleculaire pathologie

In 2022 zijn de processen van de moleculaire pathologie veelal gelijk gebleven. Uitzondering hierop is de HPV test voor cervixcytologie waarbij de in-huis multiplex qPCR HPV test is vervangen door de BD Onclarity HPV assay. De uitvoering van deze CE-IVD test is in 2022 tevens ondergebracht bij de cytologie. In samenwerking met Isala klinieken is de BD Onclarity HPV assay ook gevalideerd voor het aantonen van hoog-risico HPV in FFPE materialen.

Medische administratie

Een groot deel van 2022 heeft bij de medische administratie in het teken gestaan van digitaal aanvragen. Met betrekking tot het finetunen van digitaal aanvragen hebben we intensief contact gehad met de ziekenhuizen.

Wetenschapscommissie

In 2022 zijn 56 nieuwe aanvragen in behandeling genomen. Twee hiervan werden afgewezen. Van achttien lopende studies hebben we materiaal ontvangen. Men is erg tevreden over de kwaliteit en capaciteit van ons lab. Daarbij verloopt de samenwerking met de UT goed. Het aantal studies dat ze hier laten uitvoeren neemt toe. Bij verschillende studies zijn er publicaties tot stand gebracht waarbij LabPON een bijdrage heeft geleverd.

Kwaliteit

RvA controle ISO 15189 audit: Op 6 oktober 2022 vond de Raad voor Accreditatie audit voor de ISO 15189 plaats. Uit deze audit is slechts 1 bevinding (NCB) voortgekomen waarvoor direct maatregelen zijn getroffen. De directie van de RVA heeft op basis van de resultaten en de afhandeling van de NCB de verlenging van de ISO 15189 goedgekeurd. Volgens het lichtere beoordelingsregime is het eerstvolgende beoordelingsmoment voor LabPON begin 2024. Bevolkingsonderzoek Colon audit: Naast de RvA audit heeft in 2022 de audit voor het Bevolkingsonderzoek (BVO) Colon ook plaatsgevonden. Uit deze BVO Colon audit zijn 0 afwijkingen voortgekomen We zijn zeer tevreden met dit resultaat maar blijven kritisch kijken naar verbeterpunten binnen onze processen.

Productiecijfers

Productiecijfers

De werkprocessen bij LabPON bestaan nog veelal uit handwerk. Door de bewerkelijke processen loopt de doorlooptijd van de onderzoeken al snel op tot vijf werkdagen.

Proces histologie

Pijler 3: Automatisering

LabPON beschikt over state of the art technieken en is vergaand gedigitaliseerd. Het merendeel van de diagnostiek wordt door pathologen digitaal gekeken. Dit maakt het werk voor de pathologen flexibeler en beelden kunnen voor consult gemakkelijk worden gedeeld. In 2022 hebben we verschillende automatiseringsprojecten doorlopen.

Bekijk hieronder de diverse automatiseringsprojecten:

Proscia

In 2022 is LabPON verder gegaan met de samenwerking met Proscia. Het beeldensysteem Concentriq moet het mogelijk maken om binnen LabPON merk-onafhankelijk scanners te gebruiken. Daarnaast stelt het LabPON in de toekomst de mogelijkheid tot het gebruik van AI, ook hier onafhankelijk van de aanbieder. In 2021 en 2022 is er met Proscia doorontwikkeld aan Concentriq en zijn AI applicaties getest. In 2023 zal Concentriq geïmplementeerd worden als nieuw beelden systeem voor de reguliere diagnostiek als eerste in Europa.

Mercurius

In 2023 zullen alle laboratoria in Nederland moeten overgaan van Kern-DPS naar Mercurius. De eerste inventarisatie en gesprekken met de leveranciers zijn geweest. De overgang zal in Q2 van 2023 plaatsvinden.

LMS 5

In 2022 hebben wij LMS 5 (Laboratorium Management Systeem van DTHS) geïmplementeerd. In alliantieverband is met (zes) gelijksoortige PA-laboratoria een uitvoerig traject opgezet om te komen tot een wel overwogen keuze. Door ons is besloten de komende jaren te blijven bij het huidige Laboratorium Management Systeem van DTHS en de nieuwe versie LMS 5 te implementeren. In 2023 gaan wij verder met het inzetten van nieuwe modules in ons proces zoals de Management informatie Module (MiM), Multi Disciplinair Overleg module (MDO) met de verdeelmodule en externe (declaratie en facturatie) koppelingen zoals de DFT- en resterende aanvraagkoppelingen.

Regio platform: digitaal aanvragen 1 e lijn en delen uitslagen over de lijnen

Voor het aanbieden van brede integrale diagnostiek aan de huisartsen in de regio is in 2021 de coöperatie IDON opgericht, een coöperatie bestaande uit LabPON, Labmicta, Medlon en MRON. Samen met Menzis als grootste zorgverzekeraar in onze regio nemen wij hierin het voortouw om huisartsen waar mogelijk te ontlasten en zorgkosten vanuit de keten te beheersen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk de verbinding met ziekenhuizen in de 2 e lijn gezocht. In 2022 is een project gestart om vanuit 1 systeem bij de huisartsen (integraal) medische diagnostiek te kunnen aanvragen en uitslagen te kunnen inzien. Hiervoor wordt in 2023 naar verwachting Zorgdomein (grotendeels) in de regio vervangen door LabOnline. In 2023 zal tevens aandacht zijn voor een breder digitaal platform c.q. zorgnetwerk in de regio in samenwerking met ZNO voor het aanvragen en delen van uitslagen over de lijnen (incl. ziekenhuizen).

Hardware ICT

LabPON blijft continu investeren in nieuwe hardware en software om de afgesproken dienstverlening aan onze klanten te kunnen garanderen. Eind 2022 is besloten om na eerdere investeringen in geheel nieuwe (virtuele) servers in 2020 onze basisinfrastructuur weer op het gewenste niveau te krijgen, verder te investeren in servers en opslagcapaciteit voor Proscia i.v.m. snelle beeldverwerking. Hiermee hebben wij qua software en hardware op onze ICT-omgeving diverse (aanvullende) verbeteringen en updates doorgevoerd voor de verwachte automatiseringsslagen.

Digitale Scanners

In lijn met het overstappen naar het nieuw IMS (beeldverwerkingssysteem) van Proscia zijn wij in 2022 nadrukkelijk bezig gegaan met de noodzakelijke vervangingsinvesteringen rond de scanners voor digitale pathologie. Na een uitgebreide verkenning en business case is uiteindelijk op meerdere punten besloten de nieuwe generatie scanners van Philips (4 stukt) aan te schaffen voor de histologie. Deze zullen in april 2023 allemaal geleverd gaan worden De wens om ook voor cytologie met digitale scanners te gaan werken blijft bestaan mits de (3D) techniek hiervoor voldoende kwaliteit en processnelheid levert.

Pijler 4: Samenwerken

We hechten veel waarde aan een gezonde relatie met huisartsen, ziekenhuizen en onze zorgpartners. Om innovaties en ontwikkelingen mogelijk te maken is het cruciaal om over de lijnen heen met elkaar samen te werken. We investeren daarbij in innovaties en ontwikkelingen, met als gezamenlijk doel de beste zorg voor de patiënt in de regio. We streven ernaar om de continuïteit van zinnige zuinige zorg te kunnen waarborgen en daarbij om aan de hand van o.a. kwaliteitsstandaarden aan de wensen van de zorgverzekeraars te kunnen blijven voldoen. LabPON ervaart de meerwaarde van samenwerken met andere diagnostiek aanbieders dan ook zeker als het gaat om op een efficiënte manier kwalitatief goede zorg, binnen de regio Oost Nederland, tegen een acceptabele prijs aan te bieden.

Samenwerking Integrale Diagnostiek Oost-Nederland (IDON)

Samen met Labmicta, MRON en Medlon heeft LabPON de coöperatie Integrale Diagnostiek Oost- Nederland (IDON). Het doel van dit samenwerkingsverband is om zorgverleners in de regio optimaal te ondersteunen door het aanbieden van integrale digitale diagnostiek die afgestemd is op de behoeften van de aanvragers en de diagnostische uitvoerders en daarmee de diagnostiek in de regio te behouden.

Samenwerking met Isala

De vakgroepen van Isala ziekenhuis en LabPON hebben de samenwerking in 2022 verder uitgebouwd. De vakgroepen en management van Isala en LabPON werken intensief met elkaar samen op het gebied van diagnostiek, moleculaire ontwikkelingen en duurzaamheid. Naast de vakgroepen hebben de twee Klinisch Moleculair Biologen Pathologie (KMBP) van Isala en LabPON in 2022 een goede samenwerking opgebouwd voor de afdelingen moleculaire diagnostiek van beide laboratoria. Hierdoor is de situatie ontstaan dat LabPON en Isala wat betreft de moleculaire technieken grotendeels zijn geharmoniseerd en waar mogelijk laag volume technieken zijn gelateraliseerd.

Samenwerking met Deventer Ziekenhuis

LabPON en Deventer Ziekenhuis hebben de inventarisatie uitgevoerd op welke gebieden de pathologie met elkaar de samenwerking met elkaar kan versterken. Deze samenwerking heeft een sterke verbinding met de participatie binnen het kenniscentrum pathologie.

Dienstverlening Diagnostiek voor U (DvU) en Dokter & Diagnostiek

Begin 2022 is LabPON de samenwerking gestart met Diagnostiek voor U (DvU) in Eindhoven. Dit heeft geleid tot de pathologie diagnostiek dienstverlening in de regio Zuid Oost Brabant. Daarnaast voeren wij via Diagnostiek voor U pathologie onderzoek uit voor de huisartsen die aangesloten zijn bij de landelijke partij Dokter & Diagnostiek. De samenwerking en dienstverlening is gericht op dienstverlening op maat volgens het principe integrale diagnostiek. Dat wil zeggen (digitaal) aanvragen, een optimale logistiek, rapportage en het accountmanagement ondersteuning liggen allemaal bij Diagnostiek voor U.

Accountgesprekken

Met de ziekenhuizen MST, ZGT, SXB en SKB worden periodiek met de accountbeheerders accountgesprekken gevoerd. Zowel op het niveau van het operationele verloop als ook meer tactisch-strategisch. In 2022 is het doel bereikt om voor alle vier de ziekenhuizen eenzelfde accountmanagementstructuur te hanteren. Deze worden in 2023 verder opgebouwd. Het resultaat van deze accountgesprekken is dat de klantleverancier relatie op een professionele manier wordt ondersteund en tijdig veranderingen in gemeenschappelijkheid worden vormgegeven.

Huisartsen relatiebeheer

Naast de ziekenhuizen verzorgt LabPON de pathologie diagnostiek voor huisartsen in de regio Twente en een deel van de Achterhoek. In samenwerking met Labmicta organiseren wij jaarlijks periodiek overleggen met de klankbordgroep van de huisartsen. Tijdens deze klankbordgroepen wordt de voortgang en de ontwikkeling binnen LabPON besproken en wordt de informatie met de huisartsen gespiegeld.

Samenwerking oncologie commissies

LabPON draagt voor een groot deel bij aan de oncologische zorg in de regio. Een goede samenwerking met de oncologie commissies is derhalve essentieel. Afgelopen jaar is er veel contact geweest over regionale samenwerking en netwerkvorming. Ook de veranderingen binnen de moleculaire diagnostiek spelen een belangrijke rol in het goed samenwerken op oncologisch vlak. Hierbij zal de verdere netwerkvorming ook essentieel zijn. Pathologen hebben verder een belangrijke inhoudelijke bijdragen binnen de verschillende tumorwerkgroepen van beide oncologie commissies.

Logo Kenniscentrum pathologie

Pijler 5: Kenniscentrum

De afdelingen pathologie van het Deventer ziekenhuis (DZ), Isala en LabPON bestrijken een groot deel van het adherentiegebied in Oost Nederland (deel van Flevoland, Veluwe, Salland, IJssel en Vechtsreek, Zuid regio Drenthe, Salland, Twente en Achterhoek’. Binnen deze regio wordt de pathologie dienstverlening verzorgd aan 7 ziekenhuizen en op 11 locaties.

Adherentiegebied Kenniscentrum pathologie

Een bijkomend feit is dat er in deze wijde regio geen Universitaire Centra zijn gelokaliseerd maar wel vier samenwerkende topklinische ziekenhuizen (DZ, Isala, MST en ZGT). Naast de bestaande zakelijk samenwerkingsverbanden hebben de drie pathologie organisaties LabPON, DZ en Isala met elkaar de verbinding gezocht om intensiever met elkaar samen te werken met behoud van eigen identiteit. Deze samenwerking is vormgegeven in het kenniscentrum pathologie. In 2022 zijn de samenwerkingsmogelijkheden verder vormgegeven. De inhoud van de samenwerking, logo, naamgeving en website zijn operationeel (www.kenniscentrumpathologie.nl). De verwachting is dat in 2023 het kenniscentrum pathologie verder zal worden vormgegeven, met name het inrichten van netwerk moleculaire diagnostiek, gebaseerd op de verwachte kwaliteitsstandaard moleculaire diagnostiek (NVVP/ZiN).

De samenwerking omvat het delen van kennis en expertise, met name de pathologen zullen op het gebied van complexe en laag volume diagnostiek gaan samenwerken. Complexe en kostbare technieken kunnen worden geharmoniseerd en waar mogelijk worden gelateraliseerd zodat deze diagnostiek binnen de regio tijdig en tegen reële kosten worden uitgevoerd.

Binnen het kenniscentrum delen we kennis op het gebied van innovaties, technieken en proceskennis. Een voorbeeld hiervan zijn de Next Generation Sequencing technieken, vacumeren van verse weefsels, de Tispa techniek maar ook de gewone operationele vragen uit de dagelijkse praktijk van analisten en management. De duurzame acties hebben al geleid tot een gemeenschappelijke “Green Deal” van Isala en LabPON.

De moleculaire diagnostiek binnen de pathologie is sterk in beweging. De partners binnen het kenniscentrum onderzoeken de verschillende scenario’s op de korte en meer lange termijn op de terreinen van netwerkvorming, technieken, investeringen, samenwerkingspartners, etc. De landelijk gestelde kwaliteitsstandaard MD (moleculaire diagnostiek) (ZiN) is hierbij leidend.

De ontwikkelingen m.b.t. de Artificial Intelligence (AI) worden gemeenschappelijk gevolgd en opgepakt. Het verdelen van de aandacht en middelen en het delen van de kennis en ervaringen dragen bij aan het snel en betrouwbaar implementeren van innovaties. Het vakgebied pathologie ontwikkelt zich erg snel. De noodzaak tot ‘blijven leren en ontwikkelen’ is van groot belang. Binnen het kenniscentrum pathologie gaan we hier verder inhoud aangeven. Samen organiseren van  bij- en nascholingstrajecten, organiseren van regionale bijeenkomsten, uitvoeren van regionale kwaliteitsrondzendingen versterken de regionale samenwerking.