Jaarverslag LabPON 2021

Het jaar 2021 heeft bij LabPON, net zoals bij de rest van Nederland en de wereld, veelal in het teken van de Covid-19 pandemie gestaan. Directe gevolgen waren een reductie van de diagnostiek, ander aanvraaggedrag bij de artsen en af en toe druk op de afdelingen in verband met besmettingen. Al deze gevolgen hebben ertoe geleid dat LabPON in 2021 in financieel opzicht een lastig jaar heeft gehad.

Ondanks de invloed van Covid-19 is het diagnostiekproces en de bedrijfsvoering te allen tijde doorgegaan. Juist doordat er in de perioden van lock down ruimte ontstond op de afdelingen, hebben we deze tijd nuttig besteed aan optimalisatie en innovatie. Dit heeft geresulteerd in een aantal mooie ontwikkelingen en resultaten die we in dit Jaarverslag 2021 weergeven. Naast dit kwaliteitsjaarverslag hebben we een apart financieel jaarverslag. Voor meer informatie over het financiële jaarverslag van 2021 ga naar de gecomprimeerde versie van de jaarrekening: Jaarrekening 2021

In 2021 is het nieuwe meerjaren beleidsplan 2021-2026 ingegaan. Het beleidsplan is geschreven aan de hand van vijf pijlers. Dit kwaliteitsjaarverslag is weergegeven aan de hand van deze vijf pijlers van het meerjaren beleidsplan.

Titia-5375fc76 Kwaliteits jaarverslag

Gezonde medewerkers zorgen voor een vitale en productieve organisatie

Titia Roemaat

Medewerker medische administratie
Chantal

De Tispa is een milieuvriendelijke manier van doorvoeren waarbij schadelijke chemicaliën zoveel mogelijk gereduceerd worden

Chantal Huizing

Stagiair Histologie

Pijler 1: Medewerkers

De medewerkers van LabPON zijn het centrale middelpunt van de organisatie. Iedere afdeling van levert een cruciale bijdrage aan het diagnostiek proces, van ontvangst van materiaal op het medisch secretariaat naar het verwerken van het lichaamsmateriaal door de analisten tot het diagnosticeren van het lichaamsmateriaal door de pathologen. De verschillende afdelingen leveren gezamenlijk een bijdrage aan de patiëntenzorg in de regio.

Personeel

Medewerkers: LabPON bestaat uit verschillende afdelingen, te weten een directieteam, managementteam, stafafdelingen, pathologen, klinisch moleculair bioloog, analisten en medisch secretaresses. Jaarlijks biedt LabPON ook stageplekken aan studenten van verschillende opleidingen aan. Daarnaast heeft LabPON gezamenlijk met Labmicta een bedrijfsbureau voor onder andere de ICT, vervoersdienst, inkoop, afdeling financiën, personeels- en salarisadministratie en receptie.

Aantal medewerkers per afdeling

Staf

De medische staf van LabPON werd in 2021 gevormd door 18 pathologen en één KMBP’er. Naast het uitvoeren van de dagelijkse patiënten diagnostiek zijn we betrokken geweest binnen de vijf pijlers van het visie document. Vanuit deze positie hebben we intern onder andere meegewerkt in de ontwikkeling van Proscia, in kaart brengen van verbetertrajecten op de diverse units en onderzoeken van mogelijkheden nieuwe scanners. Buiten de muren van LabPON hebben we deelgenomen in de diverse werkgroepen binnen de ziekenhuizen, geparticipeerd en mede vormgegeven van de diverse samenwerkingsovereenkomsten en de contacten verder versterkt. In november is er een sollicitatieprocedure geweest voor een nieuwe collega. 31 december hebben we officieel afscheid genomen van Joop van Baarlen vanwege pensionering.

Organogram

In 2021 heeft er een wijziging in de organisatiestructuur plaatsgevonden. Het aantal unithoofden is gereduceerd van vier naar twee. Het doel van deze wijziging was om met een kleiner managementteam slagvaardiger besluiten te kunnen nemen. Daarnaast is het managementteam in leden gereduceerd. De afdeling Applicatiebeheer en de afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) is geen onderdeel meer van het managementteam. Tot slot is er een directieteam opgericht, bestaande uit de directeur-bestuurder, manager bedrijfsvoering en de stafvoorzitter. De wijziging van de organisatiestructuur is geëvalueerd bij het oude en het huidige managementteam en uit de evaluatie is gebleken dat de wijziging succesvol heeft uitgepakt. Het managementteam bestaat nu uit de directeur bestuurder, manager bedrijfsvoering en controller, HR-adviseur, patholoog bedrijfsvoering , unithoofd van de afdelingen histologie en immunologie en unithoofd van de afdelingen cytologie, moleculaire pathologie en de medische administratie. In het organogram wordt de organisatiestructuur weergegeven.

Bekijk organogram

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van LabPON bestaat uit drie leden, te weten Dhr. R. Vrenken, mevr. E. Koster en mevr. R. Kroeze. In 2021 heeft de heer Anthony Brak na vier jaar afscheid genomen van de Raad van Toezicht. Renate Kroeze heeft op 1 februari 2021 de rol van lid Raad van Toezicht overgenomen.

Medewerker tevredenheidsonderzoek

In het tweede kwartaal is er een medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Alle medewerkers hebben een uitnodiging ontvangen om een online vragenlijst in te vullen. Deze betrof vragen over je eigen rol en functie, de afdeling en de organisatie. De resultaten zijn geanalyseerd en teruggekoppeld op afdelingsniveau. Met behulp van het medewerker tevredenheidsonderzoek kunnen we onderzoeken waar we binnen LabPON nog kunnen verbeteren, om de medewerker tevredenheid naar een hoger niveau te tillen. De respons was erg hoog, namelijk 93,1%. Het medewerker tevredenheidsonderzoek wordt als nulmeting genomen voor vervolg onderzoeken. Er is een start gemaakt met een aantal aandachtspunten voortkomend uit het MTO, zoals vereenvoudiging van de protocollen, werkgroep Vitaliteit en aandacht voor communicatie en samenwerking. Deze verbeterplannen zullen gedurende 2022 verder worden opgepakt.

Pijler 2: Processen

Voor verbetering van de interne processen van LabPON zijn alle medewerkers een belangrijke bron van input. Derhalve is vanuit de kerngroep van pijler 2 een rondgang gemaakt langs alle afdelingen om mogelijke verbeterpunten in beeld te krijgen. Hieruit organisatie brede verbeterpunten gedestilleerd die verder worden uitgewerkt. Voorbeelden van deze verbeterpunten zijn papierloos werken, vereenvoudigen van protocollen en aandacht voor het milieu in onze processen.

Histologie

Er is eind van 2021 begonnen met het onderzoeken van de aanschaf van nieuwe digitale scanners, welke onze huidige scanners moeten gaan vervangen. In het eerste kwartaal van 2022 zal hier een beslissing over genomen worden voor welke scanners gekozen gaat worden. Verwachting is dat deze in de 2de helft van 2022 geïnstalleerd gaan worden.

Immunologie

Er is gestart, in onderling overleg met de pathologen, met het onderzoeken of het aantal immunologische kleuringen gereduceerd kan worden.

Uitsnijkamer

Om het verbruik van zorgwekkende stoffen zoals formaldehyde 4% en xyleen te reduceren, zijn er 2 projecten gestart:

  • Vervanging van de doorvoermachines door TISPA’s, welke gebruik maken van Superkritisch CO2. In dec 2021 is de TISPA 1 geïnstalleerd als voorproef op de TISPA’s 2 welke in eind 2022 geleverd gaan worden. Met de TISPA 1 zullen al verschillende validaties worden uitgevoerd.
  • Aanleveren van gevacumeerd materiaal door de OK’s van de ziekenhuizen. De verwachting is dat dit in 2022 geïmplementeerd zal gaan worden.

 

lisa

Met behulp van vacumeren kunnen we het gebruik van schadelijke chemicaliën reduceren. Hierdoor komen we een stukje dichter bij een formaldehyde vrije toekomst

LISA NIENHUIS

ANALIST HISTOLOGIE
Cytologie

Eind 2021 is er samen met de moleculaire afdeling een onderzoek gestart naar het optimaliseren van cytologisch materiaal voor RNA samples. Tevens is er een opleidingstraject (intern- extern) in gang gezet om medewerkers die net van school (HBO-ers zonder cytologie achtergrond) af komen bijscholing te geven in de cytologie om de kwaliteit hoog te houden.

Moleculaire pathologie

De wereld van de pathologie is volop in verandering, waarbij de moleculaire diagnostiek een steeds belangrijker onderdeel wordt. Een interessante ontwikkeling die in 2021 heeft plaatsgevonden is de komst van de gen-fusie analyse op RNA voor de longgeneeskunde. Met behulp van Next-Generation Sequencing (NGS) en de ArcherDx FusionPlex assay kunnen klinisch relevante gen-fusies in het RNA van longtumoren worden opgespoord. De RNA assay vervangt meerdere afzonderlijke fluorescentie in-situ hybridisatie (FISH) testen, waardoor spaarzamer met het patiëntmateriaal kan worden omgegaan en er meer belangrijke informatie uit een enkele test gehaald wordt.

Een andere ontwikkeling die nieuwe mogelijkheden gaat bieden is de liquid biopsie, waarbij moleculaire diagnostiek op cel-vrij DNA (cfDNA) in een buisje bloed kan worden uitgevoerd. Mutaties in cfDNA van de tumor dat in het bloed aanwezig is, kunnen tegenwoordig met zeer gevoelige analyse methoden worden gedetecteerd. In samenwerking met het Deventer ziekenhuis heeft LabPON in 2021 onderzoek gedaan naar deze toepassing op bloed bij longkanker patiënten. Bij deze patiënten werd, parallel aan de invasieve longbioptering, bloed afgenomen en gekeken of de oncogene mutaties die in het biopt werden gevonden ook in het bloed aantoonbaar waren. Dat bleek in zo’n 70% van de gevallen zo te zijn, mits er voldoende cfDNA uit het bloed geïsoleerd kon worden. Liquid biopsie kan daarmee als minimaal invasieve methode naast solide weefsels een interessante alternatieve optie gaan worden voor het uitvoeren van moleculaire diagnostiek, zeker wanneer biopteren niet mogelijk blijkt. LabPON heeft in 2021 met succes deelgenomen aan een nationale COIN rondzending die specifiek gericht was op mutatieanalyses in cfDNA’s.

Medische administratie

Een groot deel van 2021 heeft bij de medische administratie in het teken gestaan van digitaal aanvragen. Het ZGT en MST gingen over naar HiX standaard content wat er toe heeft geleid dat het invoeren van onderzoeken vergemakkelijkt is.

Wetenschapscommissie

In 2021 zijn 62 nieuwe aanvragen in behandeling genomen. Hiervan werden 3 aanvragen afgewezen. Van 15 lopende studies hebben we materiaal ontvangen. De vraag naar het snijden van coupes van extern is toegenomen. Men is erg tevreden over de kwaliteit en capaciteit van ons lab. De samenwerking met de UT verloopt heel goed en het aantal studies die ze hier laten uitvoeren neemt toe. Hierdoor zijn duidelijk meer inkomsten dan de jaren ervoor.  De wetenschapscommissie streeft er na de aanvragen tijdig en adequaat te verwerken, dit jaar is dit naar tevredenheid gelukt.

wetenschapscommissie 2021Leden wetenschapscommissie

 

Kwaliteit

RvA her-beoordeling ISO 15189 audit: Op 10 en 11 mei 2021 vond de Raad voor Accreditatie audit voor de ISO 15189 plaats. Uit deze audit zijn 0 bevindingen (NCB’s) voortgekomen. Dit betekent dat op alle afdelingen het kwaliteitsdenken volledig gewaarborgd is. De directie van de RVA heeft op basis van de resultaten de verlenging van de iso15189 goedgekeurd. Daarbij is het verzoek om over te gaan naar een lichter beoordelingsregime door de RVA positief beoordeeld. Het eerstvolgende beoordelingsmoment voor LabPON is daarom pas oktober 2022.

Bevolkingsonderzoek Colon audit: Naast de RvA audit heeft in 2021 de audit voor het Bevolkingsonderzoek (BVO) Colon ook plaatsgevonden. Uit deze BVO Colon audit zijn eveneens 0 afwijkingen voortgekomen.

Productiecijfers

Productiecijfers
Robert

Samen met Isala klinieken Zwolle zetten we in op regionale samenwerking, om een breed pakket aan moleculaire diagnostiek met snelle doorlooptijden te kunnen aanbieden en de continuïteit van de moleculaire diagnostiek te kunnen waarborgen

Robert van der Geize

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie
Yvonne

In november 2021 zijn we gestart met de overgang naar nieuwe HIX van het ZGT, in december volgde het MST. Er waren een aantal obstakels die we moesten passeren. Het gaat nu steeds beter, zodat we uiteindelijk kunnen zeggen: We zijn op de goede weg!

Yvonne Ellenbroek

Unit coördinator medische Administratie

Pijler 3: Automatisering

Innovatie en ontwikkeling staan bij LabPON hoog op de agenda. De diagnostiek wordt grotendeels digitaal gekeken en daar waar mogelijk proberen we zoveel mogelijk processen te automatiseren. De implementaties zijn veelal ter ondersteuning van de werkzaamheden van de analisten en de pathologen, niet ter vervanging van de werkzaamheden. Hieronder zijn een aantal projecten weergegeven waar we in 2021 mee bezig zijn geweest.

Bekijk hieronder de diverse automatiseringsprojecten:

Project LMS

Als digitaal lab vinden we het belangrijk dat we laatste trends op het gebied van technologie en automatisering volgen. Voor ons laboratorium management systeem hebben we een upgrade gehad naar LMS 5.0 van Deutsche Telecom Health Services (DTHS). Door deze upgrade zijn we in staat nieuwe modules te implementeren binnen de processen van het lab. Daarnaast was de upgrade naar LMS 5.0 noodzakelijk om de nieuwe Management Informatie Module te implementeren. Een verdere uitrol hiervan zal in 2022 plaatsvinden.

Project HiX

In kwartaal vier van 2021 zijn zowel het ZGT en het MST overgegaan op een ander elektronisch patiënten dossier (EPD). Voor het ZGT was het een migratie van HiX 6.1 naar HiX 6.3. Voor het MST was het een volledige overgang van xCare naar HiX 6.3 Standaard Content. Beide ziekenhuizen hebben LabPON vroegtijdig bij het proces betrokken, om ervoor te zorgen dat het digitaal aanvragen met de pathologie goed ingeregeld kon worden. Er moesten een aantal obstakels worden gepasseerd en er nog enkele kinderziektes die opgelost moeten worden, maar de beheersfase loopt door in 2022.

Project Proscia

In januari 2021 is LabPON de samenwerking aangegaan met Proscia als nieuwe leverancier voor een beeldensysteem. Concentriq moet het mogelijk maken om binnen LabPON brand onafhankelijk scanners te gebruiken. Daarnaast stelt het LabPON in de toekomst de mogelijkheid tot het gebruik van AI, ook hier onafhankelijk van de aanbieder. In 2021 is er met Proscia doorontwikkeld aan Concentriq en zijn AI applicaties getest. In 2022 zal Concentriq geïmplementeerd worden als nieuw beelden systeem voor de reguliere diagnostiek als eerste in Europa.

Pijler 4: Samenwerken

Om als organisatie toekomstbestendig te zijn, is het binnen het zorglandschap noodzakelijk dat zorgpartners in de regio en over de lijnen heen met elkaar samenwerken. Niet alleen om de continuïteit van zinnige zuinige zorg te kunnen waarborgen, ook om aan de wensen van de zorgverzekeraars te kunnen blijven voldoen. LabPON ervaart de meerwaarde van samenwerken met andere diagnostiek aanbieders dan ook zeker als het gaat om op een efficiënte manier kwalitatief goede zorg tegen een acceptabele prijs aan te bieden.

Samenwerking Integrale Diagnostiek Oost-Nederland (IDON)

Samen met Labmicta, MRON en Medlon heeft LabPON de coöperatie Integrale Diagnostiek Oost-Nederland (IDON). Het doel van dit samenwerkingsverband is om zorgverleners in de regio optimaal te ondersteunen door het aanbieden van integrale digitale diagnostiek die afgestemd is op de behoeften van de aanvragers en de diagnostische uitvoerders en daarmee de diagnostiek in de regio te behouden. Wij zijn van mening dat het voor de patiënten in de regio cruciaal is om de zorg dichtbij te houden waar kan en ver weg te organiseren waar moet. Op 29 oktober 2021 hebben de vier organisaties de statuten voor de oprichting van de coöperatie IDON ondertekend.

Samenwerking met Isala

De inventarisatie voor een eventuele samenwerking met Isala is begin 2021 van start gegaan. De vakgroepen en management van Isala en LabPON willen intensief met elkaar gaan samenwerken op het gebied van diagnostiek, moleculaire ontwikkelingen en duurzaamheid. Een eerste project wat opgestart is, is de samenwerking tussen de twee KMBP’ers en de afdelingen moleculaire diagnostiek van beide laboratoria. Hierdoor is Isala in staat geweest de afdeling moleculaire diagnostiek vorm te geven en we hebben ze geholpen met het valideren van het proces. Daarnaast is de plaatsing van de Tispa II van Tispa Medical een belangrijk samenwerkingstraject. Dit traject is een aantal jaren terug door Isala opgepakt en in 2021 is LabPON in 2021 hierop aangehaakt. In december is er in Hengelo als test de Tispa I geplaatst en het doel is om in het najaar van 2022 uiteindelijk vier Tispa II te plaatsen. Met behulp van de Tispa wordt de methode van doorvoeren van lichaamsmateriaal verduurzaamd, doordat schadelijke chemicaliën worden vervangen door superkritisch CO2. Deze werkwijze is volledig CO2 neutraal, vanwege het hergebruik van het afvalproduct CO2. Bijkomende voordelen zijn de patientveilige manier van weefselbewerking en de diverse mogelijkheden van versnelde weefseldoorvoer op maat.

Samenwerking met Deventer Ziekenhuis

LabPON en Deventer Ziekenhuis hebben in 2021 verschillende bijeenkomsten gehad om te inventariseren op welke gebieden de pathologie met elkaar de samenwerking met elkaar kan versterken.

Samenwerking Oncologie commissies

LabPON heeft gesprekken gevoerd met de voorzitters van de oncologie commissies van het MST en ZGT. Het doel van deze gesprekken is dat medisch specialisten periodiek met elkaar aan tafel zitten om de ontwikkelingen binnen de verschillende oncologische subspecialisaties met elkaar te bespreken. Deze samenwerking en verbinding wordt als grote meerwaarde gezien door beide organisaties. Het doel is om in 2022 de samenwerking verder te verdiepen en eventueel bovenregionaal uit te breiden. De verwachting is dat op middellange termijn de oncologisch zorg in grotere netwerkverbanden zal worden georganiseerd.

Accountgesprekken

Met de ziekenhuizen MST, ZGT, SXB en SKB worden periodiek met de accountbeheerders accountgesprekken gevoerd. Zowel op het niveau van het operationele verloop als ook meer tactisch-strategisch. In verband met Covid-19 hebben de accountgesprekken veelal online plaatsgevonden en zijn sommige accountgesprekken komen te vervallen. Het accountmanagement voor zowel de eerste- als tweedelijns is aan het doorontwikkelen en deze ontwikkelingen zullen verder gaan in 2022. Het doel is om voor alle vier de ziekenhuizen eenzelfde accountmanagementstructuur te hanteren. Het resultaat van deze accountgesprekken is dat de klantleverancier relatie op een professionele manier wordt ondersteund en tijdig veranderingen in gemeenschappelijkheid worden vormgegeven.

Klanttevredenheidsonderzoeken MST

In de tweede helft van 2021 zijn binnen het MST de klanttevredenheidsgesprekken met de grootste aanvragers weer opgestart. Vanwege de Covid-19 pandemie was hier achterstand in ontstaan. De gesprekken zijn naar tevredenheid verlopen waarbij LabPON gemiddeld een ruime voldoende scoort. Meerdere vakgroepen geven aan om een keer bij LabPON op de werkvloer te willen kijken. Dit zal voor meerdere klanten breed worden opgepakt in 2022.

Huisartsen relatiebeheer

Naast de ziekenhuizen verzorgt LabPON de pathologie diagnostiek voor huisartsen in de regio Twente en een deel van de Achterhoek. In samenwerking met Labmicta organiseren wij jaarlijks periodiek overleggen met de klankbordgroep van de huisartsen. Vanwege de Covid-19 pandemie is één klankbordgroep komen te vervallen en heeft de klankbordgroep één keer fysiek en twee keer online plaatsgevonden. Tijdens deze klankbordgroepen wordt de voortgang en de ontwikkeling binnen LabPON besproken en wordt de informatie met de huisartsen gespiegeld.

 

floor-a7f09473 Kwaliteits jaarverslag

We hechten veel waarde aan een gezonde relatie met de huisartsen, ziekenhuizen en onze zorgpartners. Tijdens accountgesprekken worden de nieuwste innovaties en ontwikkelingen besproken, met als gezamenlijk doel de beste zorg voor de patiënt in de regio

Floor Holtkamp

Accountmanager
rycolt-hamoen-c5c5e50c Kwaliteits jaarverslag

Binnen het kenniscentrum pathologie werken we samen met de afdelingen pathologie van Isala en het Deventer ziekenhuis. Het gemeenschappelijk oppakken van innovaties en delen van kennis draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt in Oost Nederland

Rycolt Hamoen

Directeur
Logo Kenniscentrum Pathologie

Pijler 5: Kenniscentrum

De afdelingen pathologie van het Deventer ziekenhuis, Isala en LabPON bestrijken een groot deel van het adherentiegebied in Oost Nederland (deel van Flevoland, Veluwe, Salland, Ijssel en Vechtsreek, Zuid regio Drenthe, Salland, Twente en Achterhoek’. Binnen deze regio wordt de pathologie dienstverlening verzorgd aan 7 ziekenhuizen en 11 locaties.

Adherentiegebied Kenniscentrum pathologie

Een bijkomend feit is dat er in deze wijde regio geen Universitaire Centra zijn gelokaliseerd maar wel vier STZ ziekenhuizen. Naast de bestaande zakelijk samenwerkingsverbanden hebben de drie pathologie organisaties met elkaar de verbinding gezocht om intensiever met elkaar samen te werken met behoud van eigen identiteit. Deze samenwerking wordt vormgegeven in het kenniscentrum pathologie. In het jaar 2021 zijn de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht. De inhoud van de samenwerking, logo, naamgeving en website zijn voorbereid. De verwachting is dat in 2022  het kenniscentrum pathologie verder zal worden vormgegeven.

De samenwerking omvat het delen van kennis en expertise, met name zullen de pathologen op het gebied van complexe en laag volume diagnostiek gaan samenwerken. Complexe en kostbare technieken kunne worden geharmoniseerd en waar mogelijk worden gelateraliseerd zodat deze diagnostiek binnen de regio tijdig en tegen  reële kosten worden uitgevoerd.

Binnen het kenniscentrum delen we kennis op het gebied van innovaties, technieken en proceskennis. Een voorbeeld hiervan zijn de Next Generation Sequencing technieken, vacumeren van verse weefsels, de Tispa techniek maar ook de gewone operationele vragen uit de dagelijkse praktijk van analisten en management. De duurzame acties hebben al geleid tot een gemeenschappelijke “Green Deal” van Isala en LabPON.

Het vakgebied pathologie ontwikkelt zich erg snel. De noodzaak tot ‘blijven leren en ontwikkelen’ is van groot belang. Binnen het kenniscentrum pathologie gaan we hier verder inhoud aangeven. Samen organiseren van  bij en nascholingstrajecten, organiseren van regionale bijeenkomsten, uitvoeren van regionale kwaliteitsrondzendingen versterken de regionale samenwerking.

© Copyright | LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND | Alle Rechten Voorbehouden