Skip to main content

Raadpleeg deze inzendinstructies (Vademecum) voor de handelwijze omtrent verpakking, fixatie en insturen van lichaamsmateriaal. Ook de verschillende aanvraagprocedures en eventuele patiëntinstructies zijn hierin opgenomen.

Indien er een verzoek is tot het verrichten van (aanvullend) onderzoek, dient de aanvraag via een (digitaal) aanvraagformulier te worden aangevraagd. Dit kan niet mondeling.

LabPON behoudt zich het recht voor de inzending te retourneren indien:

  • het aanvraagformulier dan wel de monsterhouder ontbreekt;
  • een discrepantie in naam en/of geboortedatum bestaat tussen monsterhouder en aanvraagformulier;
  • onvoldoende patiëntgegevens op de monsterhouder staan vermeld;
  • het materiaal ondeugdelijk is verpakt.

Bij het ontbreken van de naam van de aanvrager, neemt LabPON het onderzoek meestal wel in behandeling. Het is dan echter niet mogelijk om verslag te doen van de uitkomsten. Op grond van de privacywetgeving zal LabPON immers nooit zelf contact opnemen met de desbetreffende patiënt. Het onderzoeksverslag wordt in dat geval bewaard tot de aanvrager zich meldt.

LabPON registreert alle onvolledige en onjuiste aanvragen. Een onvolledige of onjuiste aanvraag kan immers tot desastreuze fouten leiden. Bovendien vergt het achterhalen van de correcte gegevens een aanzienlijke extra tijdsinvestering van alle betrokkenen in het zorgproces. Zo nodig worden aanvragers hier schriftelijk op aangesproken. In beginsel voert het laboratorium alle bepalingen zelf uit. In uitzonderlijke gevallen kunnen bepaalde onderzoeken worden uitbesteed aan een ander laboratorium, als de bepalingen niet binnen ons laboratorium verricht kunnen worden of de benodigde expertise op dat moment niet bij ons beschikbaar is.

We zijn verplicht te vermelden dat elke door ons geaccepteerde inzending (monster met volledig ingevuld aanvraagformulier) moet worden beschouwd als een ‘overeenkomst’ met LabPON

Per aard materiaal (154)

Overzicht onderzoeken per aard materiaal. Elke type onderzoek kan een eigen inzendinstructie bevatten.

Specifieke aanvragen (8)

Alle informatie voor het aanvragen van bijvoorbeeld vriescoupes, punctie, obductie etc...

Documenten (28)

Overzicht alle aanvraagformulieren, handleidingen, instructies etc...

Monsterhouders (13)

Overzicht alle monsterhouders voor het insturen van patiëntmateriaal.