Privacyverklaring

Contact:

Boerhaavelaan 59
7555 BB te Hengelo
T 088-5374500
F 088-5374501
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logo2trans

LabPON en privacy

Wij vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is hoe LabPON met uw persoonsgegevens omgaat, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. ap logo

De basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is vastgelegd in de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens (patiënt- en personeelsgegevens) zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als persoon. Denk daarbij onder meer aan uw naam, adres, geboortedatum, emailadres, rekeningnummer en ip-adres.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, bewaren, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, gebruiken, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van personen waarmee wij een directe of indirecte relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk hierbij aan;

 • Patiënten waarvoor wij pathologisch onderzoek voor uitvoeren (aangevraagd door aan arts)
 • Bezoekers van onze websites
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

LabPON is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Voor alle verwerking van persoonsgegevens is een grondslag nodig: een wettelijk geaccepteerde reden om de gegevens te mogen verwerken. Eén van die grondslagen is “toestemming van de patiënt”, maar een andere is “Wettelijke verplichting”. Voor de pathologie is de verwerking van onderzoeken van patiënten uiteraard de hoofdstroom van informatie, waarbij er een wettelijke verplichting is om deze vast te leggen én minimaal 15 jaar te bewaren. Voor vastlegging is geen toestemming van de patiënt noodzakelijk omdat de wet de patholoog verplicht een registratie te voeren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • Om pathologisch onderzoek uit te voeren. Voor het uitvoeren van onderzoek ontvangen wij namens de aanvrager (ziekenhuis, huisarts, instelling) persoonsgegevens van u. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist) en door degenen die uw gegevens procesmatig en administratief verwerken. Daarbij worden deze gegevens gekoppeld aan een landelijke database waardoor de patholoog beschikking heeft over alle relevante historische informatie van de betreffende patiënt.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht gegevens van patiënten te verstrekken aan verzekeraars, zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst. Ook kunnen bepaalde autoriteiten, zoals de autoriteit persoonsgegevens (AP) gegevens opvragen.
 • Geanonimiseerde gegevens kunnen worden verstrekt aan internationale, landelijke en/of regionale instanties t.b.v. kwaliteitscontrole.
 • Voor studies/wetenschappelijke doeleinden. Patiëntmateriaal dat na uitvoering van de aangevraagde diagnostiek overblijft kan, na anonimiseren, worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het worden gebruikt voor het optimaliseren of uittesten van LabPON-diagnostiek. LabPON gaat ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw resterend lichaamsmateriaal (geanonimiseerd). Wanneer u wel bezwaar heeft, dan kunt u dit kenbaar maken op onze website.
 • Voor het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de patiënt.
 • Voor sommige werkzaamheden schakelen wij opdrachtnemers in. Wij maken alleen gebruik van opdrachtnemers die passende beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast moeten zij geheimhouding garanderen. Ook mogen zij uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen activiteiten. Met deze opdrachtnemers maken wij afspraken via verwerkersovereenkomsten waarbij de verwerker borgt dat ze vertrouwelijk omgaan met de betreffende gegevens.
 • Voor het verwerken van uw op de website ingevulde formulieren vragen wij persoonsgegevens. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw melding.
 • Voor het toesturen van de nieuwsbrief ,nadat u zich hiervoor heeft aangemeld of deel heeft genomen aan een workshop/cursus bij LabPON. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen.

Welke persoonsgegevens registreren wij voor de hierboven genoemde doelen?

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Naam zorgverzekeraar
 • Polisnummer
 • BSN nummer
 • Patiëntnummer
 • Gegevens aanvragend / behandelend arts
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Functie
 • Vakinhoudelijk interessegebied t.b.v. nieuwsbrief

Bijzondere persoonsgegevens die wij registreren:

 • Medisch inhoudelijke gegevens noodzakelijk voor de afhandeling van de aanvraag

Hoe borgen wij uw privacy?

Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan. Wij hebben een functionaris gegevensbescherming die toeziet op de naleving van de AVG binnen LabPON. 
Daarnaast hebben wij een werkend informatiebeveiligingsbeleid waarmee we borgen dat er voldoende technische en organistische maatregelen worden getroffen om gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Daarom voldoen ze altijd aan de volgende eisen:

 • Grondslag en doelbinding. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
 • Dataminimalisatie. We verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. We streven naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
 • Pseudonimisering en anonimisering. Waar mogelijk worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.
 • Bewaartermijn. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
 • Subsidiariteit. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt volgens de laatste (technologische) mogelijkheden. Als er alternatieven voorhanden zijn die de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer verder beperken zullen deze worden ingezet.
 • Proportionaliteit. De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Bij een nieuwe of gewijzigde manier van verwerking van persoonsgegevens zullen wij een data protection impact assesment uitvoeren (DPIA). Hierbij dragen we er zorg voor dat bij nieuw beleid of het ontwerp van nieuwe systemen, de inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens voor betrokkene zo klein mogelijk is.

Welke rechten heeft u?

In de AVG zijn de volgende rechten vastgelegd:

 • U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • U kunt ons vragen uw geregistreerde gegevens te wijzigen. 

Zie hiervoor de contactgegevens op de website om hierover contact op te nemen.

Cookies

LabPON maakt op haar website gebruik van alleen cookies voor het optimaal functioneren van de website en om geanonimiseerde gebruikersstatistieken te verzamelen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen u niet identificeren aan de hand van cookies.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

LabPON wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Functionaris gegevensbescherming LabPON
Telefoonnummer: +31(0)88- 5374500
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND