Contact:

Boerhaavelaan 59
7555 BB te Hengelo
T 088-5374500
F 088-5374501
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logo2trans

Ik wil mijn medische gegevens inzien

Voor een goede (behandel-)diagnose, verzamelt LabPON allerlei persoonlijke gegevens over u zoals adresgegevens, bsn-nummer, aanvraag van een arts met klinische relevante informatie, resultaten van onderzoeken en de feitelijke diagnose. Daarnaast leggen we vast wie de gegevens binnen LabPON heeft ingezien en verwerkt. Alle hierboven genoemde gegevens leggen we vast in een digitaal dossier in het leidend Laboratorium Management Systeem (LMS). Ook kopieën van brieven aan uw behandelend arts en eventuele andere specialisten bewaren we in dit digitale dossier.

Het pathologieverslag is slechts een onderdeel van het gehele diagnostisch traject dat wordt doorlopen, en derhalve dienen de bevindingen van het pathologieverslag altijd binnen de juiste klinische context en samen met de behandelend arts geïnterpreteerd te worden. Overleg bij vragen over uw pathologie uitslag daarom altijd met uw hoofdbehandelaar.

LabPON bepaalt primair als verwerkingsverantwoordelijke wat met de informatie gebeurt binnen de geldende wetgeving waaronder die rond informatiebeveiliging.

Wilt u uw gegevens inzien of een afschrift ontvangen van (een deel van) het dossier? Dan kunt u het formulier “Aanvraagformulier eigen medische gegevens/ materiaal” (download) invullen, ondertekenen en retourneren. Daarnaast is een kopie van een geldig legitimatiebewijs noodzakelijk.

Op het formulier vragen we u welke gegevens u wilt inzien of waarvan u een afschrift wilt ontvangen. Deze nadere informatie hebben wij mede nodig om u een zo compleet mogelijk beeld te geven en/of de juiste gegevens te verstrekken. Hierbij respecteren wij u privacy maar ook die van anderen binnen de geldende regelgeving hieromtrent.

Inzage door anderen

Andere (relevante) personen, zoals uw familie, mogen uw dossier alleen inzien als u daarvoor toestemming geeft en hen daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd. LabPON behoudt zich het recht voor om de machtiging te verifiëren bij de verstrekker van de machtiging.

Een wettelijke vertegenwoordiger van een wilsonbekwame persoon kan inzage vragen en moet daarbij een rechterlijke beschikking of machtiging tonen.

Bij patiënten jonger dan 12 jaar hebben de ouders het recht het medisch dossier van hun kind in te zien en een kopie hiervan te krijgen. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar, is toestemming van het kind zelf én van de ouders nodig. Jongeren van 16 jaar en ouder moeten hun familie (dus ook hun ouders) en anderen toestemming geven voor het inzien en kopiëren van hun dossier. Klik hier voor het machtigingsformulier.

Inzage na overlijden patiënt

Na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat uw nabestaanden geen recht hebben om (delen van) uw dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk als u eerder schriftelijk toestemming heeft gegeven, uw toestemming kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een vertegenwoordiger na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, dient u dit bij leven te regelen.

Wilt u uw gegevens wijzigen, aanvullen of vernietigen?

Dan kunt u ook hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Op het formulier vragen we waarom u de gegevens wilt wijzigen of vernietigen en welke gegevens het betreft. Bij het verzoek tot vernietigen zullen we u altijd uitnodigen voor een gesprek en met u de consequenties bespreken. Als daar geen (bijvoorbeeld wettelijke en/of medische) bezwaren tegen bestaan, zullen wij dit toestaan. Gegevens die essentieel zijn voor uw (toekomstige) behandeling, kunnen en mogen wij niet vernietigen.

Bewaartermijn van uw medische gegevens

De wetgeving schrijft voor dat de in uw medisch dossier opgenomen gegevens minimaal 20 jaar bewaard blijven. Deze termijn geldt vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen.

Kosten voor kopieën van medische informatie

Wij berekenen geen kosten voor inzage of afschriften van uw dossier voor zover dit een reële vraag betreft en onze inspanningen in verhouding staan tot de initiele vraagstelling.

De aanvraag opsturen

U kunt het compleet ingevulde formulier, kopie legitimatiebewijs en eventuele machtiging digitaal via een beveiligde verbinding naar ons verzenden via de volgende button.

 

Stuur veilige mail

 

U kunt uw verzoek ook per post sturen naar LabPON t.a.v het secretariaat met het kenmerk vertrouwelijk, klik hier voor de contactgegevens.

De behandeling van uw verzoek

In geval van inzage of verstrekking kopie geldt dat LabPON binnen één maand na ontvangst van uw verzoek uw toegang tot uw gegevens realiseert. Ingeval van correctie of vernietiging van uw gegevens geeft LabPON, binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, aan hoe en wanneer aan het verzoek gevolg zal worden gegeven. LabPON zal contact met u opnemen via de door u verstrekte contactgegevens.

© Copyright | LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND | Alle Rechten Voorbehouden